Kdo je člověk s mentálním postižením

„Člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.“ Michele Pascale Duriezová

Mentální retardace

Hlavním znakem mentální retardace je nízká úroveň rozumových schopností. Jde o postižení vrozené a trvalé. Člověk s mentální retardací nedosahuje odpovídajícího stupně mentálního vývoje vzhledem ke svému věku. Dělí se podle výše IQ.

Lidé s lehkou mentální retardací (IQ 50–69)

 • zvládají lépe praktické činnosti než teoretické
 • v osobní péči a praktických dovednostech jsou většinou nezávislí na svém okolí
 • obvykle dokáží používat řeč
 • mají menší slovní zásobu, složitějším obratům nemusejí rozumět
 • mívají problémy se čtením a psaním, s gramatikou
 • často používají fráze, které znají od ostatních nebo z médií, přestože nemusí chápat jejich význam
 • obvykle se s nimi dorozumíme zcela bez problémů, ale někdy mohou špatně vyslovovat některé hlásky, hůře vyjadřují své potřeby a nemusejí správně chápat, co od nich chceme
 • zjednodušeně můžeme stav lehké mentální retardace přirovnat k mentálnímu věku 9 až 12 let

Lidé se středně těžkou mentální retardací (IQ 35–49)

 • mají výrazně opožděný rozvoj chápání a užívání řeči, ale i soběstačnost a zručnost
 • v dospělosti jsou schopni vykonávat jednoduchou manuální práci
 • mají velmi omezenou slovní zásobu
 • závažné vady výslovnosti jsou u nich časté
 • mnohdy se u nich objevuje gramaticky nesprávné vyjadřování
 • je nutné soustředit se na hlavní myšlenku sdělení, sledovat jejich výraz a neverbální komunikaci
 • lidé se středně těžkou mentální retardací při komunikaci často používají taktilní formy dorozumívání – pohlazení, objetí, dotek
 • je nutné mít na paměti, že mezi těmito jedinci jsou velké rozdíly, někteří zvládají jednoduchou konverzaci, ale jiní k domluvě s okolím používají pouze neverbální komunikaci
 • komunikaci mohou usnadnit názorné předměty, obrázky, piktogramy
 • zjednodušeně můžeme stav středně těžké mentální retardace přirovnat k mentálnímu věku 6 až 9 let

Lidé s těžkou mentální retardací (IQ 20–34)

 • většina jedinců trpí poruchami motoriky nebo jinými přidruženými vadami, které dokazují přítomnost poškození nebo vadného vývoje ústředního nervového systému
 •  běžnou řečí se s nimi víceméně nedomluvíme
 • někteří dokáží komunikovat pomocí jednotlivých slov
 • ke komunikaci často používají neartikulované zvuky, gesta, dotyky, ukazování na předměty…
 • vzájemné dorozumění usnadňují obrázkové systémy, komunikační tabulky, piktogramy a další metody alternativní komunikace
 • zjednodušeně můžeme stav těžké mentální retardace přirovnat k mentálnímu věku 3 až 6 let

Lidé s hlubokou mentální retardací (IQ nižší než 20, které už nelze přesně změřit)

 • mají omezenou schopnost porozumět verbálním požadavkům nebo instrukcím
 • většina jedinců je imobilní, inkontinentní a nezvládají pečovat o své základní potřeby
 • vyžadují stálou pomoc a dohled
 • přestože je to velmi náročné, lze s nimi navázat komunikaci
 • nemluví, jejich chápání řeči je omezeno na jednoduché požadavky
 • základem je správně pochopit a dekódovat neverbální projevy postiženého
 • • odpovídá mentálnímu věku pod 3 roky