Co je to mimořádná událost

Každý z nás se může v životě stát svědkem nebo účastníkem mimořádné události. Mimořádnou událost můžeme každý chápat různě, pro někoho to může být třeba i špatná známka ve škole, ztráta oblíbené věci a podobně.

Dopravní nehoda

My se ale budeme věnovat mimořádným událostem, které vznikají škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a haváriemi, které ohrožují životy velkého množství lidí, zdraví, majetek nebo životní prostředí, ať už ve škole, čtvrti, obci, či na území celého kraje nebo státu. Tato mimořádná událost, zejména pokud je ohroženo větší území, může přerůst v krizovou situaci a může být vyhlášen některý z krizových stavů. Zvláštním druhem krizové situace je stav, kdy by naše země byla napadena nepřítelem nebo někdo zaútočil na svobodu a demokratické základy našeho státu.

Živelní pohromy i havárie 

Pod pojmem mimořádná událost si většina lidí představí povodně, které nás sužují poměrně často. Může však jít i o velké mrazy, sucha, epidemie, chemické havárie, jaderné havárie nebo výpadky dodávky elektřiny či vody apod. V krajních případech by mohlo dojít i k narušení chodu celého státu třeba velkými demonstracemi, stávkami nebo migrační vlnou velkého rozsahu. Zcela krajní krizovou situací je pak válečný stav, kdy je nutné se bránit proti útoku cizího státu.

Integrovaný záchranný systém

Všechny mimořádné události řeší složky integrovaného záchranného systému (IZS). Jde zejména o ty základní: Hasičský záchranný sbor České republiky, jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (zejména jednotky sboru dobrovolných hasičů obce), poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky, ale pomáhají i takzvané ostatní složky IZS, např. nemocnice, dopravní podniky, vodárny, stavební firmy nebo neziskové organizace, jako je Český červený kříž.

Při mimořádné události je ale povinnost poskytnout pomoc stanovena pro každého, koho o to příslušníci IZS požádají. Pro potřeby obrany před cizími nepřáteli je pak připravena Armáda ČR.

Zlomenina
Povodně
Chemická nehoda
Dopravní nehoda

 

1

Z obrázků vyber ty, o kterých si myslíš, že jde o mimořádnou událost. Svoje odpovědi si porovnejte na zdravotnickém kroužku a společně se zamyslete, zda se třeba někdy z běžné nehody nemůže stát krizová situace. Byl jsi někdy svědkem mimořádné události? Vyprávěj ostatním, co se stalo a co jsi dělal.

2

Najdi si, jaké krizové stavy existují a jak se rozdělují.

3

Zkus vypsat příklady mimořádných událostí, které mohou vzniknout:

  • působením člověka
  • působením přírodních sil
  •  narušením hráze vodního díla
  • havárií v chemické továrně

4

Zjisti, kdo a na jak dlouho příslušný krizový stav vyhlašuje.

1

Mezi mimořádné události patří povodně a chemická nehoda, ale za určitých okolností může mimořádnou situaci vyvolat i dopravní nehoda nebo zlomená noha.

2

Krizové stavy: Stav nebezpečí, Nouzový stav, Stav ohrožení státu a Válečný stav.

3

Působení člověka: např. požár, průmyslová havárie nebo otrava vody. Působení přírodních sil: např. ledovka nebo extrémní sucho. Narušení hráze vodního díla: např. záplavy a povodně. Havárie v chemické továrně: např. otrava ovzduší nebo exploze.

4

Krizové stavy vyhlašují příslušné státní a bezpečnostní složky.