Sedm principů Červeného kříže

Humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

_zakladni-principy

Základními principy řídícími činnost Červeného kříže jsou humanita (snaží se zmírňovat každé lidské utrpení), nestrannost (pomáhá všem – bez ohledu na národnost, rasu, náboženské vyznání apod.), neutralita (nepodporuje nikdy úsilí žádné strany ozbrojeného konfliktu, národnostního, náboženského nebo politického sporu), nezávislost (jedná nezávisle na vládách), dobrovolnost (v ČK působí každý jen z dobrovolného rozhodnutí pomáhat druhým, ne z touhy po zisku), jednota (v každé zemi může být jen jedna národní organizace ČK) a světovost (pomáhá po celém světě).

Mezinárodní Červený kříž se skládá z Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK), který sídlí v Ženevě, a dále z národních společností působících v jednotlivých státech.

MVČK na mezinárodní úrovni organizuje pomoc obětem válek, pomáhá obyvatelstvu v místech zasažených boji, navštěvuje vězněné a dohlíží na zacházení s nimi. Řídí pátrací službu Červeného kříže, která předává zprávy mezi lidmi rozdělenými válkou či katastrofou a také pátrá po pohřešovaných.

1. Humanita neboli lidskost

Člen Červeného kříže se chová vždy lidsky, s cílem předcházet a zmírňovat každé lidské utrpení. Chce chránit lidský život a zdraví a zajistit respektování lidské bytosti. Napomáhá vzájemnému porozumění, přátelství, spolupráci a trvalému míru mezi všemi národy.

2. Nestrannost

Členové Červeného kříže nedělají při pomoci žádné rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či politické příslušnosti. Pomáhají těm, kteří pomoc nejvíce potřebují úměrně jejich utrpení a potřebnosti.

3. Neutralita

Aby si Mezinárodní hnutí ČK&ČP uchovalo důvěru všech, neúčastní se nikdy nepřátelských akcí ani sporů politického, náboženského, rasového nebo ideologického rázu.

4. Nezávislost!

Činnost Červeného kříže je nezávislá. Řídí se zákony a pomáhá státu, ale nedává se ovlivnit, zejména ne politickými zájmy.

5. Dobrovolnost

Členové Červeného kříže poskytují pomoc dobrovolně, činnost není vedena touhou po zisku.

6. Jednota

V každé zemi může být pouze jedna národní společnost Mezinárodního hnutí ČK&ČP. Musí být otevřena všem a svou humanitární činnost vyvíjet na celém území státu.

7. Světovost

Mezinárodní hnutí ČK&ČP je celosvětové. Všechny jeho národní společnosti mají stejná práva, stejnou odpovědnost a povinnost si navzájem pomáhat.