Nervová soustava

Tato soustava řídí činnost všech orgánů lidského těla a zajišťuje jejich součinnost. 

Základní stavební jednotkou nervové soustavy je nervová buňka s výběžky – neuron. Základní vlastností nervové tkáně je dráždivost a vodivost. Nervové ústředí přijímá vzruchy vznikající na periférii a po jejich zpracování vytváří a vysílá nové vzruchy k cílovému orgánu. Tato odpověď organismu se nazývá reflex. Reflex je základem nervové činnosti. Dráhu vzruchu od smyslového orgánu dostředivými nervy do ústředí a odstředivými nervy do výkonného orgánu nazýváme reflexní oblouk.

Soustava nervová se skládá z centrálního nervového systému, tvořeného míchou a mozkem, a periferních nervů.

Mícha 

Je to provazec silný asi jako malík. Mícha je uložena v páteřním kanálu. Na příčném řezu míchou vidíme na povrchu provazce bílé hmoty. Uvnitř míchy je šedá hmota, svým uspořádáním připomínající motýla. Uprostřed míchy probíhá centrální kanálek, který navazuje na dutiny mozku. Z míchy vycházejí kořeny míšních nervů, které se spojují a vytvářejí míšní nerv. Ten v prostoru mezi obratli vystupuje z páteřního kanálu. Zadní kořeny míšní obsahují vlákna dostředivá, senzorická, přední kořeny obsahují vlákna odstředivá, motorická. Míchou probíhají nervová vlákna spojující mozek s celým tělem. V šedé hmotě míšní jsou centra zajišťující jednoduché pohyby trupu a končetin.

Mozek 

Je uložen v dutině lební a je složen z pěti částí: prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek a koncový mozek.

  • Prodloužená mícha spojuje další části mozku s míchou. V prodloužené míše se nacházejí centra řídící dýchání, krevní oběh, krevní tlak a trávení. Jsou zde centra reflexů žvýkání, polykání, zvracení, kýchání apod.
  • Mozeček reguluje svalové napětí, koordinaci pohybů a udržování rovnováhy (vzpřímený postoj).
  • Střední mozek a mezimozek jsou části mozku podílející se na koordinaci činnosti koncového mozku. Nacházejí se zde podkorová centra smyslových funkcí a centra řídící činnost vegetativních nervů. Součástí středního mozku je podvěsek mozkový.
  • Koncový mozek je rozdělen na dvě vzájemně propojené polokoule. Povrch koncového mozku je tvořen šedou hmotou mozkovou, která je rozbrázděna zářezy a vytváří mozkové závity. V určitých přesně definovaných oblastech kůry mozkové se nacházejí korová centra. Centrum motoriky je v zadní části čelního laloku, v dominantnípolokouli leží před centrem motoriky řečové centrum. Centrum kožní citlivosti se nachází v přední části temenního laloku. V laloku týlním leží centrum zraku, v horní části spánkového laloku je centrum sluchu. Chuťové centrum se nachází na vnitřní ploše spánkového laloku. Uvnitř mozku jsou vytvořeny dutiny obsahující mozkomíšní mok.

Periferní nervy 

Podle místa výstupu dělíme periferní nervy na nervy mozkové a nervy míšní.

  • Nervy mozkové vystupují z prodloužené míchy a spodiny mozku. Je popisováno 12 párů hlavových nervů, z nichž některé jsou známější a jiné jsou méně známé. Ze smyslových nervů jsou to nervy čichový, zrakový a sluchový. Nerv lícní inervuje (spojuje nervovými vlákny) mimické svaly, skupina nervů inervuje okohybné svaly. Ze senzitivních nervů je nejznámější nerv trojklaný inervující kůži čela a obličeje včetně zubů v horní a dolní čelisti.
  • Nervy míšní vystupují z míchy, meziobratlovými otvory vycházejí z páteřního kanálu do periférie a vytvářejí nervové pletence. V oblasti krční páteře jde o pletenec krční a pažní, v oblasti bederní páteře pletenec bederní, v oblasti kosti křížové pletenec křížový. V hrudníku běží stejnojmenné nervy v mezižeberních prostorách a pletenec nevytvářejí.

Au, bolí mě hlava

Vyber správné odpovědi a najdeš nepříjemné a bolestivé onemocnění provázené bolestmi hlavy:

1. Nervová buňka se nazývá

l) axon

m) neuron

n) nefron

2. Prodloužená mícha řídí

i) dýchání, krevní oběh a základní reflexy

j) udržování rovnováhy a koordinaci pohybů

k) vnímání pomocí smyslů (čich, zrak, sluch…)

3. Pokud se učíme matematiku, informace ukládáme do

e) mozečku

f) mezimozku

g) koncového mozku

4. Mícha je uložena v:

r) páteři

s) lebce

t) žebrech

5. K ochraně mozku slouží kromě lebky

e) mozkomíšní mok a mozkové pleny

f) mozkové svaly a tuková tkáň

g) takzvané vegetativní nervstvo

6. Reakce na podnět, která neprošla mozkem (rychlé ucuknutí, pokud se spálíš), se nazývá

l) simultánní reakce

m) míšní reakce

n) reflex

7. Vegetativní nervy

a) nedokážeme ovládat vůlí

b) odumírají rychleji než ostatní

c) ovlivňují náš pohyb pomocí svalů

MIGRENA