Zotavovací poloha

Tato poloha, dříve označovaná jako stabilizační, zajišťuje trvale průchodné dýchací cesty a zabraňuje vdechnutí žaludečního obsahu.

_zotavovaci_color

Do zotavovací polohy ukládáme bezvědomé, kteří normálně dýchají, a:

 • bezvědomí nastalo v důsledku otravy či opilosti
 • bezvědomí je důsledkem tonutí
 • postižený zvrací nebo krvácí z úst nebo nosu
 • musíme postiženého z jakéhokoli důvodu opustit

Jak správně vypadá zotavovací poloha? 

 • ústa směřují k zemi
 • hlava je v záklonu
 • postižený leží na boku

Provedení:

 • poklekni vedle postiženého
 • natáhni bližší paži postiženého do nízkého upažení
 • polož vzdálenější ruku postiženého na jeho bližší tvář
 • ohni vzdálenější dolní končetinu v koleni do ostrého úhlu
 • tlakem na toto koleno směrem k sobě přetoč postiženého na bok
 • zakloň hlavu postiženého – slouží k uvolnění dýchacích cest
 • natoč hlavu postiženého tak, aby ústa směřovala k zemi – zabráníš tak vdechnutí zvratků
 • kontroluj dýchání